Prečista Krajinska 2020-01-14T10:38:57+00:00

Manastir Prečiste Krajinske , Ostros

Sa desne strane lokalnog puta Vladimir ‐ Ostros se nalazi manastir Prečista Krajinska, koga čine ostaci manastirske crkve posvećene Uspenju Bogorodice, poznati pod nazivom Bogorodica Krajinska ili Prečista Krajinska i uz nju, kasnije dograđene, prostorije kao što su priprata i kula.

Prve podatke, koji se dovode u vezu sa ovim objektom, nalazimo u Barskom rodoslovu u kojem pop Dukljanin kaže da je Petrislav, otac kneza Jovana Vladimira, krajem X vijeka, sahranjen u crkvi u Krajini i smatra je njenim ktitorom. U istom izvoru se kaže da je knez Vladimir (980‐1016) imao svoje dvore u Krajini kod crkve sv. Marije u kojoj je sahranjen 1016. godine. Po smrti Vladimirova žena Kosara (Teodora), ćerka cara Samujila je sahranjena kod muževih nogu. Mošti sv. Vladimira su 1215. godine prenijete u Drač gdje je postao zaštitnik grada, da bi kasnije u XIV vijeku bile prijenete u Elbasan gdje se njegov kultu odrzava do danas.

Iz pisanih izvora saznajemo da je sjedište zetske mitrpolije u XIV vijeku izmješteno sa ostrva Prevlaka u Prečistu Krajinsku. U jednoj povelji Balše III iz 1417. god. se pominje mitropolit zetski, pa se na osnovu ovog podatka predpostavlja da je on mogao biti pokrovitelj građevinskih zahvata u tom periodu. Predpostavlja se da je manastir porušen u XVII vijeku.